Księgowość
Zwrot Podatku
Cennik
Website Design
Hosting

STRONA GŁÓWNA

O NAS

CENNIK / PŁATNOŚĆ

OPINIE

WIADOMOŚCI

PROGRAM PARTNERSKI

KONTAKT

Regulamin korzystania z usług platformy hostingowej DMAD.co.uk

Niniejszy regulamin, określa zakres i warunki na jakich w serwisie o nazwie dmad.co.uk nazywany dalej dmad.co.uk, świadczone są usługi hostingowe, oferowane przez firmę DMAD (direct marketing and design) z siedzibą w UK.

1. Warunki rejestracji w systemie

1.1 Rejestracja kont odbywa się za pomocą formularza dostępnego na naszych stronach.
1.2 Podczas rejestracji konta klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych kontaktowych (imię, nazwisko, adres, itd.) Celowe podanie niepoprawnych danych upoważnia serwis dmad.co.uk do usunięcia konta nawet po dokonaniu opłaty za usługi hostingowe.
1.3 Warunkiem koniecznym do udostępnienia serwera jest zaakceptowanie treści Regulaminu. Nieprzestrzeganie postanowień wynikających z Regulaminu stanowi podstawę do zablokowania dostępu do Serwera. Wszelkie reklamacje wynikające z nieznajomości Regulaminu nie będą rozpatrywane.
1.4 Wszelkie zmiany w Regulaminie i inne informacje wynikające z dostępu do Serwera będą podawane w formie elektronicznej poprzez publikacje na stronach www.dmad.co.uk , lub przesyłane poczta elektroniczna na adres korespondencyjny .
1.5 Aktywacja konta następuje po dokonaniu wpłaty na rachunek bankowy serwisu dmad.co.uk, konto zostaje aktywowane na okres za jaki został uiszczony abonament. Serwis dmad.co.uk nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia powstałe z winy osób trzecich (banki, poczta, operatorzy domen itp.).
1.6 Korzystający wyraża zgodę na wykorzystanie podanych danych przez serwis dmad.co.uk w celach marketingowych lub wynikających z wykonywania dostępu do Serwera.

2. Warunki korzystania z Serwera

2.1 Abonent zobowiązuje się do utrzymania w poufności haseł dostępu oraz dołożenie najwyższej staranności w celu uniemożliwienia dostępu osobom nieupoważnionym. Serwis dmad.co.uk nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności gdy Abonent lub osoba trzecia poniesie szkodę na skutek działań Abonenta lub osób korzystających z haseł Abonenta, chociażby w sposób nieuprawniony. Abonent ponosi całkowitą odpowiedzialność za poczynania swoich użytkowników.
2.2 Zabronione jest przechowywanie i udostępnianie stronom trzecim programów, plików mp3, mpg, avi, zip, rar itp. oraz własności intelektualnej do których nie posiada się praw autorskich. Zamieszczać treści pornograficznych oraz treści niezgodnych z polskim prawem. Abonent ponosi pełna odpowiedzialność za dane i treści zawarte na swoim serwerze wirtualnym.
2.3. Działanie na szkodę serwisu dmad.co.uk lub innych korzystających z dostępu (wysyłanie spamu) stanowi naruszenie Regulaminu i uprawnia serwis dmad.co.uk do zablokowania dostępu wraz ze wszystkimi konsekwencjami.
2.4 Serwis dmad.co.uk nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody poniesione przez Abonenta w wyniku utraty danych, opóźnień w otrzymaniu lub przesłaniu spowodowanych brakiem transmisji, nieprawidłowością transmisji, na skutek takich okoliczności jak: awaria łączy telefonicznych i transmisyjnych, (w tym międzynarodowych) przyczyn o charakterze siły wyższej (pożar, powódź, huragan, trzęsienie ziemi, strajk i inne będące poza kontrolą serwisu dmad.co.uk), okoliczności powstałych z winy Abonenta.
2.5 Zabrania się działania na szkodę pozostałych użytkowników serwera (miedzy innymi : nadmierne wykorzystywanie zasobów serwera, obciążanie procesora (max 4%CPU, poprzez instalowanie postnuke/phpnuke lub systemu o podobnej zasadzie działania takich jak hosting plików).
2.6 Serwis dmad.co.uk zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług Abonentowi, który uiścił opłatę abonamentową. Poinformowania z odpowiednim wyprzedzeniem o zaistniałej konieczności czasowego odłączenia dostępu do pewnych usług.
2.7 Zgłoszenie nieprawidłowości w działaniu usług wymagają zachowania formy pisemnej: list e-mail lub telefonicznie.
2.8 Serwis dmad.co.uk nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych z winy użytkownika.
2.9 Serwis dmad.co.uk wykonuje kopię zapasową całego konta klienta co 24h. Każda kopia bezpieczeństwa jest nadpisywała na poprzedniej. Ponadto, użytkownik ma możliwość wykonania kopii zapasowej samodzielnie w panelu administracyjnym DirectAdmin.

3. Zakonczenie wspólpracy

3.1 Umowa miedzy serwisem dmad.co.uk a Abonentem wygasa po upływie czasu okresu za jaki został opłacony abonament i wymaga pisemnej rezygnacji z usług . Abonent może zrezygnować z usług, w dowolnym momencie, godząc się na przepadek wniesionej opłaty abonamentowej.
3.2 Po upływie czasu na jaki została wykupiona usługa, istnieje możliwość rezygnacji z usług serwisu dmad.co.uk bądź przedłużenia ich wedle aktualnie obowiązującej oferty.
3.3 Jeśli konto wykorzystywane jest niezgodnie z Regulaminem (działanie na szkodę serwisu dmad.co.uk, wykorzystywanie do celów niezgodnych z prawem polskim i międzynarodowym, tworzenie serwisów o tematyce erotycznej lub warezowej) Operator ma prawo do rozwiązania umowy bez zwrotu wniesionej opłaty abonamentowej.

4. Postanowienia koncowe

4.1 Kupujący akceptujący umowę potwierdza, ze zapoznał się z treścią Regulaminu na świadczenie usług hostingowych.
4.2 W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
4.3 Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji usług będą rozstrzygane przez właściwy sąd.Copyright © 2008 DMAD. Wszelkie prawa zastrzeżone. Regulamin Polityka prywatności Kontakt